Nhi Le đã chuyển khách hàng TUAN ANH LE từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ