Nhi Le đã chuyển khách hàng Admin Trâm từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ