Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành giảm 10% khách cũ Portrait cho khách hàng TUAN ANH LE