Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 10% anh Nguyên thành 10% anh Nguyên_ Nguyên Lê trả sau cho khách hàng Phan châu quỳnh