duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Truong Ngoc Ninh – VM Mỹ Linh thành Truong Ngoc Ninh – VM Mỹ Linh (Việt) cho khách hàng Admin Trâm