duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Ng Le 10% cho khách hàng Anh Quỳnh