duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Truong Ngoc Ninh, VM anh Việt, khách mời Mỹ Linh thành Truong Ngoc Ninh – VM Mỹ Linh cho khách hàng Admin Trâm