duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Ng Le 10% thành 20:11 03/09 – Ng Le 10% – ck 2 tr cho khách hàng Anh Quỳnh