duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành dis 30% divas cho khách hàng chị Hạnh