duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 21:28 12/09 – 10% cho khách hàng Vũ Đức