duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ dis 30% divas thành dis 30% divas – Ng Le TM sau cho khách hàng chị Hạnh