duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 17:58 02/09 – Bơ 20% cho khách hàng Ngọc Anh