duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 14:56 04/09 – Việt 10% cho khách hàng Vinh