duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 14:52 04/09 – Việt 10% cho khách hàng Hiếu