duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 09:23 02/09 – Việt 10% cho khách hàng Liễu Huỳnh