duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:29 15/09 cho khách hàng Minh Hà