duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:56 15/09 cho khách hàng Dương Thị Hải Hoà