duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:15 15/09 cho khách hàng Phương Hà