duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Khôi Vũ – VM khách của anh Khoa thành Khôi Vũ – VM anh Khoa cho khách hàng Admin Thư