duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Chị Hoàng Quyên pops – Khách mời thành VM – Chị Hoàng Quyên pops cho khách hàng Admin Thư