duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Chị Mỹ Hạnh – VM khách anh Khoa thành Chị Mỹ Hạnh – VM anh Khoa cho khách hàng Admin Thư