duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ dis 30% divas – Ng Le TM sau thành dis 30% divas – Ng Le chưa thanh toán cho khách hàng chị Hạnh