duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Vé Khách mời của anh Huân – Hoàng Quyên thành VM anh Huân – Hoàng Quyên cho khách hàng Admin Thư