duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 10:30 08/10 thành 10:30 08/10 – chuyển 800k up ghế cho khách hàng Ngọc Thuận