duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:30 08/10 cho khách hàng Ngọc Thuận