duy.cao đã chuyển khách hàng Ngọc Thuận từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán