duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 08/10 up ghế thành 16:13 08/10 up ghế cho khách hàng Thanh Nguyen