duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 08/10 up ghế cho khách hàng Thanh Nguyen