duy.cao đã chuyển khách hàng Thanh Nguyen từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán