duy.cao đã chuyển khách hàng Nguyễn thị thu thuỷ từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán