Nhi Le đã xác nhận khách hàng Anh Đức Boss từ admin đặt