Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Vé mời cho khách hàng Anh Đức Boss