Đức Huỳnh đã xác nhận khách hàng Phạm Thị Bình từ admin đặt