Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ VM – Sydney của tạo chí Loffciel thành VM Sydney của tạo chí Loffciel cho khách hàng Admin Trâm