Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ VM Sydney của tạo chí Loffciel thành VM Sydney tạp chí Loffciel cho khách hàng Admin Trâm