Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ VM – Divo diva thành VM Divo diva cho khách hàng Admin Trâm