Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Kols: Quang Đại, Thiên Minh thành VM Quang Đại, Thiên Minh cho khách hàng Admin Trâm