Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Trấn Thành thành Trấn Thành – CK cho khách hàng Admin đặt