Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Nguyên Khang thành Nguyên Khang -VM cho khách hàng Admin đặt