Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Trấn Thành – CK thành Trấn Thành cho khách hàng Admin đặt