Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Nguyên Khang cho khách hàng Admin đặt