Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Quang Huy Wepro thành Quang Huy Wepro – VM cho khách hàng Admin đặt