Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Trần Sinh FC cho khách hàng Nguyên Khang