Đức Huỳnh đã xác nhận khách hàng Ngô Thế Bằng từ admin đặt