Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Trần Sinh FC thành Trần Sinh FC – chưa TT cho khách hàng Nguyên Khang