Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Khách có bệnh, muốn mang nước để uống thuốc cho khách hàng Tchen Mùi