Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Hồ Tiến Đạt – VM cho khách hàng Admin đặt