ttw đã chuyển khách hàng từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán