Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành admin khoá ghế cho khách hàng Admin Duy