Đức Huỳnh đã chuyển khách hàng Đặng Thanh Hưng từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ